Meldcode huiselijk geweld

De meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld is verbeterd. Vanaf 1 januari 2019 worden professionals geacht hiermee te werken. Ook binnen mijn praktijk hanteer ik derhalve de nieuwe regels. In de verbeterde meldcode wordt gebruik gemaakt van een afwegingskader. Dit afwegingskader beschrijft wat ik moet doen bij signaleren van zaken die vermoeden geven dat er sprake zou kunnen zijn van kindermishandeling en /of huiselijk geweld.

Bij aanwezigheid van deze signalen volg ik de verplichte stappen. Deze zijn:

  • Signalen in kaart brengen, meldcode in het dossier opnemen
  • Overleggen met een collega en met Veilig Thuis (anoniem)
  • Gesprek met de betreffende persoon

Blijkt het vermoeden na gesprek met u ongegrond, dan eindigt de meldcode in het dossier. Blijft er vermoeden bestaan dan wordt er melding gemaakt bij Veilig Thuis en wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Met behulp van Veilig Thuis wordt gekeken welke hulp geboden kan worden.

Ik hoop dat u begrijpt dat de melding moet worden gedaan en hoop dan ook samen tot een plan van aanpak te komen. Echter vanuit de beroepsplicht zal melding ook plaats vinden als u hier geen toestemming voor verleent.